Frågor & svar

Här har vi samlat några vanliga frågor & svar för dig som är intresserad av Flower Hub.

Allmänt

Vilka växelriktare och batterier är kompatibla med Flower Hub?

Idag är Flower Hub kompatibelt med växelriktare och batterier från Huawei, SAJ och Sungrow. Stöd för andra fabrikat kommer att läggas till löpande och informationen uppdateras då på den här hemsidan. Du kan se en lista med vilka fabrikat Flower Hub är kompatibelt med och vad ersättningen är för respektive fabrikat här.

Hur går registreringsprocessen till?

Via din installatör får du en länk för registrering till Flower Hub-portalen. I registreringsprocessen godkänner du både villkoren för Flower Hub och byte till Flowers elhandelsavtal som idag krävs för Flowers tjänster. Installatören installerar din Flower Hub enligt överenskommelse och bytet till Flowers elavtal sker efter önskat startdatum, antingen 1 eller 2 månader från registreringstillfället. När elhandelsavtalet är aktivt och Flower Hubben är verifierad kan du börja få ersättning för din Flower Hub.

Är det möjligt att ansluta fler än ett batterilagringssystem till Flower Hub?

I dagsläget är det endast möjligt att ansluta ett batterilagringssystem per Flower Hub, men det kommer att vara möjligt att ansluta fler i framtiden. Aktuella kompatibilitets- och driftfall presenteras och uppdateras här.

Vad är det för bindningstid på Flower Hub?

Flower Hub har ingen bindningstid.

Går det att ansluta ett batteri till Flower Hub utan solceller?

Tekniskt sett så är detta inga problem, men du behöver ha en godkänd produktionsanläggning innan du blir en Flower Hub-kund, för att byta till vårt elavtal och för att Flower ska kunna styra ditt batteri.

Kan jag fortfarande styra mitt batteri själv?

Nej, för att vi ska kunna kunna optimera ditt batteri behöver vi i förväg veta vad för kapacitet och effekt som kommer att finnas tillgänglig. Därför behöver vi ha full kontroll över batteriet. Vi åtar oss att använda det på ett sätt som är optimalt för nätet och din plånbok.

Vad ska jag göra när hubben har annan status än "connected" eller visar felmeddelande?

Det är din installatör som ansvarar för installationen samt att åtgärda eventuella tekniska fel med hubben. Kontakta din installatör.

Intäkter

Vad blir intäkterna från mitt batteri med Flower Hub?

Din ersättning baseras på det minsta värdet (kW) av effekten från batteri och växelriktare eftersom det är detta som systemet faktiskt har möjlighet att mata in/ut från elnätet. Intäkterna beror alltså på vad ditt system har för effektkapacitet mot elnätet. Vad du har för växelriktare påverkar även vilka tjänster som ditt batteri kan göra, beroende på hur snabbt systemet är. Ersättningen för hubben är en fix nivå varje månad, som uppdateras kvartalsvis, läs mer om ersättningsnivåerna här.

När och var får jag intäkterna från Flower Hub?

För att du ska få din ersättning måste två specifika krav vara uppfyllda:

  • Flower Hubben måste vara installerad på ett framgångsrikt sätt, av en Flower Hub-installatör.
  • Du måste ha aktivt elhandelsavtal för både elkonsumtion och elproduktion med Flower.

Intäkterna från Flower Hub får du ta del av varje månad. Du får en faktura för ditt elhandelsavtal, där både elproduktion, elkonsumtion och Flower Hub-ersättning finns med. Läs mer om ersättningen för Flower Hub här. Om du har tjänat mer pengar en månad än du förbrukat i el, så förs de över till nästa faktura. Vi kan också göra en utbetalning till dig.

Behöver jag betala skatt på intäkterna från mitt batteri?

Du behöver endast betala skatt om intäkterna från ditt batteri överstiger 40 000 kr per år. I vilket fall hjälper vi dig gärna om du har frågor kring exempelvis din deklaration.

Optimering

Vilka tjänster gör ni med batteriet?

Flowers styrning av batteriet tar hänsyn till flera olika nyttor för elsystemet och för din plånbok. Detta kan vara allt ifrån att öka egenanvändningen av solel till att handla på spotpris samt utföra stödtjänster mot nätet.

Har jag rätt till grönt skatteavdrag om jag använder Flower Hub?

Skatteverket uppdaterade nyligen sina riktlinjer kring det gröna avdraget. Enligt deras senaste ställningstagande behöver batteriet “uteslutande eller så gott som uteslutande” användas till att lagra egenproducerad el. Flower Hubs optimering kombinerar ökad egenanvändning med andra tjänster, men vi kan dock inte lämna några garantier kring hur Skatteverket kommer att göra bedömningar framöver. Svensk Solenergi arbetar aktivt för att få till en ändring av inkomstskattelagen och vi (Flower) arbetar kontinuerligt med att påverka Skatteverkets tolkning genom vårt medlemskap. Förhoppningsvis kommer en uppdatering av lagen på sikt som främjar batteriinvesteringar. Det bör dock poängteras att dagens priser för stödtjänster ändå gör batterier till en lönsam investering över tid, även utan det gröna avdraget!

Elhandelsavtal

Varför behöver jag byta elhandelsavtal?

För att kunna styra batteriet behöver Flower ett avtal med den balansansvariga för anläggningen (BRP). Eftersom balansansvaret för anläggningen är tätt kopplat till elavtalet går det idag inte att ha Flower Hub-tjänsten utan elavtalet, men när lagstiftningen kring detta ändras i Sverige kommer du kunna välja ett annat elavtal. Du kan läsa mer om vårt flexibla elavtal här.

Hur går det till när jag byter elhandelsavtal?

Som en del av registreringsprocessen till Flower Hub-portalen godkänner du som kund också bytet till Flowers elhandelsavtal, både för din konsumtion och produktion i hushållet. Om du väljer att byta till Flowers elhandelsavtal tidigare än bindningstiden för ditt befintliga elhandelsavtal löper ut kan du få en brytavgift. För mer information gällande eventuell brytavgift rekommenderar vi att ta kontakt med ditt tidigare elhandelsbolag. Detta bör göras innan du godkänner villkoren för Flower Hub och elhandelsavtalsbytet i registreringsprocessen till Flower Hub-portalen, så du vet om du behöver betala för detta eller inte.

Vad händer om jag har ett bundet elhandelsavtal?

Om du har ett bundet elhandelsavtal sedan tidigare som kräver en brytavgift måste du ta ett beslut kring huruvida du vill bryta detta tidigare eller inte. Om du inte vill bryta befintligt elhandelsavtal kan du inte köpa en Flower Hub innan ditt bundna elavtal går ut. Om du är okej med en brytavgift kommer Flower hantera brytningen av ditt elavtal utefter önskat datum. Du erhåller då en faktura med brytavgift från ditt befintliga elhandelsbolag som du måste betala (men vanligtvis betalar den igen sig snabbt utifrån ersättning från Flower Hub).

Se aktuella ersättningsnivåer här.

När börjar Flowers elhandelsavtal gälla?

Elhandelsavtalsbytet för både konsumtion och produktion i ditt hushåll sker efter önskat datum vid registrering i Flower Hub-portalen. Både konsumtions- och produktionsavtalen måste vara bytta och godkända för att du ska få ersättning.